خدمات این گروه عبارتند از :

 پیاده سازی و اجرا سیستم های مدیریت کیفیت(ایزو)

آموزش سیستم های مدیریت کیفیت (ایزو)

به روز رسانی انواع سیستم های مدیریت کیفیت(ایزو)

انجام ممیزی های دوره ای جهت سیستمهای مدیریت کیفیت(ایزو)

 تامین مستندات مورد نیاز سازمانها

ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت شرکت